Şehîd Yâhud Osman’ın Yüreği Şiir İncelemesi


Şehîd Yâhud Osman’ın Yüreği

Ey güzel köy! Viran olma, sakın şu genç yaşında;

Dağlarında tâze otlar, penbe güller biterken.
Ey çobanlar! Beni anın, coşkun sular başında;
Yaprakların arasında yavru bir kuş öterken.

Ey parlak ay! Işığın saç yolcuların gözüne;

O yerdeki kötü gece gizlemiştir mezarım.
Ey yolcular! Beni sorun, milletimin özüne;
O gündeki bir zelzele düzlemiştir mezarım.
Ey Türk kızı, ey ana, “Sus!” sende duygu yok mudur?
Bir oğlunu, bir goncanı kurban ettin çok mudur?
Her yanına kaygu çökmüş şu vatanın yolunda.
Ey Türk ili, ey vatan! Sen her bir yerden ulu’sun!
Eski, yeni, tatlı, yanık sesler ile dolusun!
Sevgi, gençlik, istek, sağlık fedâ olsun yolunda.

                                    Mehmet Emin Yurdakul

Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi

Nazım birimi: Şiir dört bentten (2 dörtlük ve 2 üçlük) oluşmuştur

Ölçüsü: 15’li hece ölçüsüdür

Uyak şeması: “abab / cdcd / eef / ggf” biçimindedir

Şiirin Ahenk Unsurları

Uyak ve Redifler

a---yaşında

b---biterken
a---başında     “-ında” redif; “-aş” tam uyak
b---öterken     “-erken”; “-t” yarım uyak

c---gözüne

d--- gizlemiştir mezarım
c---özüne       “-üne” redif; “-öz” tam uyak (tunç uyak)
d---düzlemiştir mezarım   “-lemiştir mezarım”: “-z” yarım uyak

e---yok mudur?

e---çok mudur     “mudur” redif; “-ok” tam uyak
f---vatanın yolunda

g---ulu’sun

g---dolusun            “-sun” redif: “-lu” tam uyak
f---olsun yolunda  “yolunda” redif: “-n” yarım uyak

Şiirdeki Diğer Ahenk Unsurları

Şiirde ahenk; uyak ve rediflerin dışında, aliterasyon (y, r, z), asonans (a, e, i) ve “ey” seslenme edatının tekrarlarıyla sağlanmıştır.

Şiirin İçerik Yönünden İncelenmesi

Açıklama – Yorum

Şair kendini, vatan savunmasında şehit düşen bir askerin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini, vatan sevgisini dile getirmeye çalışır.

Ey güzel köy! Viran olma, sakın şu genç yaşında;

Dağlarında tâze otlar, penbe güller biterken.
Ey çobanlar! Beni anın, coşkun sular başında;
Yaprakların arasında yavru bir kuş öterken.

Şiirin ilk dörtlüğünde şehitlerin ağzından köylülere seslenen şair, yurdun güzelliklerini tasvir ediyor. Eğer “bizim” dediğimiz bir vatanımız varsa ve dağlarında otlar, çiçekler açıyor, ağaçlarında kuşlar ötüyor, derelerinden sular akıyorsa bunu şehitlerimize borçluyuz demek istiyor.

Ey parlak ay! Işığın saç yolcuların gözüne;

O yerdeki kötü gece gizlemiştir mezarım.
Ey yolcular! Beni sorun, milletimin özüne;
O gündeki bir zelzele düzlemiştir mezarım.

İkinci dörtlükte şair, yolculara sesleniyor. Gelecek nesillerin o kötü günleri (savaş günlerini) unutmamasını, vatan için canlarını feda edenleri anmasını istiyor. Şaire göre; bu vatan için canlarını veren şehitler unutulursa o eski kötü günler ve acılar tekrar geri gelebilir. Gerçek vatanseverler ise o kötü günleri ve bu topraklar için şehit düşenleri hiçbir zaman unutmaz.

Ey Türk kızı, ey ana, “Sus!” sende duygu yok mudur?

Bir oğlunu, bir goncanı kurban ettin çok mudur?
Her yanına kaygu çökmüş şu vatanın yolunda.

Bu bentte şair, Türk kızlarına ve Türk analarına sesleniyor. Çünkü savaşa gidenlerin arkasında mutlaka onların yolunu gözleyen birileri vardır. Vatan uğruna şehit olanlar canlarını verirken geride kalanlar ya oğlunu ya nişanlısını ya da eşini kaybetmiştir. Şaire göre vatan savunmasında kaybedilenler çok görülmemelidir. Çünkü vatan sevgisi her sevginin üstündedir.

Ey Türk ili, ey vatan! Sen her bir yerden ulu’sun!

Eski, yeni, tatlı, yanık sesler ile dolusun!
Sevgi, gençlik, istek, sağlık fedâ olsun yolunda.

Son bentte şair, şehitlerin ağzında tüm yurda “Ey Türk ili, ey vatan” diyerek seslenir. Vatan için “sevgi, gençlik, istek, sağlık” gibi değerlerin hiç düşünmeden feda edilebileceğini vurgular.

Şair, şiir boyunca vatan sevgisinin her şeyin üstünde ve her sevgiden yüce olduğunu dile getirir.

Şiirin teması: vatan sevgisi ve şehitlik mertebesidir.

Dil ve Anlatım

Şair, Milli Edebiyat akımının temel ilkelerinden biri olan Türkçeyi sadeleştirme anlayışına bağlı kalarak açık ve yalın bir dil kullanmıştır.

Şiirin dili herkesin anlayabileceği, halkın konuştuğu Türkçedir.

Şiirde “ey” seslenme edatından yararlanmış, betimleyici bir anlatım tutumu sergilemiştir.

Genel Değerlendirme

Mehmet Emin, bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı. Konularını toplumsal sorunlarından ve sosyal yaşamından aldı, epik bir dille anlattı. Şiirlerinin oluşmasında yaşadığı dönemin sosyal ve siyasi yapısının etkileri açıkça görülür. 

Şiir alanındaki çalışmaları milliyetçilik akımının geliştiği bir döneme rastladı. Bu nedenle yazdığı şiirlerle Milli Edebiyat akımının öncüsü ve habercisi oldu. Şiirlerinde toplumsal ve ulusal temaları işledi. Halkın hürriyet ve bağımsızlık istemini yansıttı. Şiirlerinin en belirgin özelliği okuyanda umut, coşku ve cesaret duygularını açığa çıkarmasıdır.

EN ÇOK OKUNAN YAYINLAR

Yağmur Şiiri İncelemesi

Çoban Çeşmesi Şiir İncelemesi

Kaldırımlar Şiir İncelemesi

Otuz Beş Yaş Şiiri İncelemesi

Elli Kuruş Öykü İncelemesi