Kayıtlar

Eylül, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ne İçindeyim Zamanın Şiir İncelemesi

Resim
Ne İçindeyim Zamanın Ne içindeyim zamanın, Ne de büsbütün dışında; Yekpâre, geniş bir ânın Parçalanmaz akışında. Bir garip rüyâ rengiyle Uyuşmuş gibi her şekil, Rüzgârda uçan tüy bile Benim kadar hafif değil. Başım sükûtu öğüten Uçsuz bucaksız değirmen; İçim muradına ermiş Abasız, postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık Olmuş dünya sezmekteyim, Mavi, masmavi bir ışık Ortasında yüzmekteyim.        Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Nazım birimi: dörtlüktür. Ölçüsü: 8’li hece ölçüsüdür. Uyak şeması: “abab / cdcd / efef / ghgh”   biçiminde çapraz uyaklıdır. Uyak ve Redifler ---zamanın      ---ânın          “ın” redif; “an” tam uyak (tunç uyak)            ---dışında     ---akışında    “ında” redif; “ış” tam uyak ---rengiyle     ---bile             “le” tam uyak ---şekil ---değil         “il” tam uyak ---öğüten ---değirmen      “en” tam uyak ---ermiş ---derviş           “iş” tam uyak ---

Hürriyet Kasidesi İncelemesi

Resim
Hürriyet Kasidesi Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez iânetten Hakir olduysa millet, şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten Vücudun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandır Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten Mûini zâlimin dünyâda erbâb-ı dena’ettir Köpekdir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten Hemân bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fâniye Hayâtın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten Nedendir halkta tûl-i hayâta bunca rağbetler Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emânetten Cihânda kendini her ferdden alçak görür ol kim Utanmaz kendini nefsinden de âr eyler melâmetten Felekden intikam almak demektir ehl-i idrake Edip tezyîd-i gayret müstefid olmak nedâmetten Durur akâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette Çıkar âsâr rahmet ihtilâf-ı re’y-i ümmetten Eder tedvîr-i â

EN ÇOK OKUNAN YAYINLAR

Yağmur Şiiri İncelemesi

Çoban Çeşmesi Şiir İncelemesi

Kaldırımlar Şiir İncelemesi

Otuz Beş Yaş Şiiri İncelemesi

Elli Kuruş Öykü İncelemesi